တန္ဖုိး

တန္ဖိုးတဲ႔ …. ေလးၿဖဴဆုိထားတဲ႔ သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္ပါ။

ကုန္လြန္သြားတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို ၿပန္လည္မရေတာတဲ႔ အေၾကာင္း။

အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိေအာင္ သုံးသင္႔ေၾကာင္း စပ္ထားတဲ႔ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။

စင္ကာပူမွာ ရိုက္ထားတဲ႔ VCD ေကာင္းတစ္ပုဒ္ပါ။


Read More ->>