စင္ကာပူ မွ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အိမ္ခန္းၿပန္ငွားရန္ သိသင္႔သည္႔ အခ်က္မ်ား


စင္ကာပူမွာ အိမ္၀ယ္ၿပီးတဲ႔လူတုိင္းလိုလုိ အိမ္ခန္းေတြကုိ ၿပန္ငွားၾကတာ ထုံးစံလုိလိုပါဘဲ။ အဲဒီလုိၿပန္ငွားတဲ႔ အခါ စင္ကာပူ အိုးအိမ္ဖြံၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (HDB) ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေလးေတြ သိရွိရေအာင္လုိ႔ ၿပန္လည္မွ်ေ၀ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ ၈ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါတယ္။

              
၁. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ရွင္)

၂. အမ်ားဆုံးငွားႏိုင္ခြင္႔ အခန္းအေရအတြက္

၃. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ငွား)

၄. အိမ္ငွားခြင္႔ကို မွတ္ပုံတင္ၿခင္း

၅. အိပ္ခန္း ငွားခြင္႔ ကာလ

၆. အိမ္ငွားခြင္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၇. အြန္လုိင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ၿခင္း တုိ႔ၿဖစ္ပါတယ္။

၁. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ရွင္)


 • အခန္း ၃ ခန္း ( အိပ္ခန္း ၂ ခန္း) အိမ္ ႏွင္႔ အထက္ အိမ္မ်ိဳးမွ လွ်င္ အိပ္ခန္း စငွားခြင္႔ရွိပါတယ္။ အိပ္ခန္း  ၁ ခန္းထဲပါတဲ႔ အိမ္မ်ုိဳးဆိုလွ်င္ အိပ္ခန္းငွားခြင္႔မရွိပါဘူး။ 
 • အိပ္ခန္းငွားရာမွာ အိမ္ရွင္ေတြက HDB ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ကိုယ္ငွားထားတဲ႔ အိမ္ငွားေတြရဲ႕ ေနထိုင္ခြင္႔ လက္မွတ္ (PR, Spass,EP,WP,Student Pass)စတာေတြကိုေတာ႔ အိပ္ခန္းငွားၿပီး တစ္ပါတ္အတြင္းမွာ HDB ကို မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ကိုယ္႔အိမ္ကအိမ္ငွားထြက္သြားရင္ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊  ေနာက္တစ္ေယာက္  ေၿပာင္းလာသည္ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ HDB ကိုအေၾကာင္းၾကားဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ 

၂. အမ်ားဆုံးငွားႏိုင္ခြင္႔ အခန္းအေရအတြက္   


ကို္ယ္႔အိမ္ရဲ႕ အခန္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ားဆုံးငွားနို္င္သည္႔ အခန္းအေရအတြက္ ႏွင္႔ အမ်ားဆုံးေနႏိုင္သည္႔ လူဦးေရ အေရအတြကကိုကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားမွာၾကည္႔ရွဴႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္အမ်ဳိးအစား
အမ်ားဆုံးငွားႏုိင္သည္႔ အခန္းအေရအတြက္
အမ်ားဆုံး ေနနိုင္သည္႔ လူဦးေရအေရအတြက္
(အိ္မ္ရွင္ အပါအ၀င္)
၃ ခန္းအိမ္ ( အိပ္ခန္း ၂ ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ဧည္႔ခန္း ပါေသာအိမ္)
အိပ္ခန္း ၁ ခန္း
၆ ေယာက္
၄ ခန္းအိမ္ (အိပ္ခန္း ၃ ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ဧည္႔ခန္း ပါေသာအိမ္)
အိပ္ခန္း ၂ ခန္း
၉ ေယာက္
၅ ခန္းအိမ္ (အိပ္ခန္း ၃ ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ထမင္းစာခန္း၊ ဧည္႔ခန္း ႏွင္႔ store room ပါေသာအိမ္)
အိပ္ခန္း ၂ ခန္း
၉ ေယာက္
Executive (အိပ္ခန္း ၃ ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ထမင္းစာခန္း၊ ဧည္႔ခန္း ႏွင္႔ store room ပါေသာအိမ္)
အိပ္ခန္း ၂ ခန္း
၉ ေယာက္
   မွတ္ခ်က္ - store room၊ မီးဖုိေခ်ာင္ နွင္႔ ဧည္႔ခန္းမ်ားကို  အိပ္ခန္းအၿဖစ္ငွားပိုင္ခြင္႔မရွိပါဘူး။ 

၃. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ငွား)

အခန္းငွားတဲ႔ သူေတြဟာ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ကိုက္ညီရပါမည္။


 •  စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ေနထုိင္ခြင္႔ ကဒ္ၿပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူၿဖစ္ရပါမည္။ Short Visit Pass ကေတာ႔ခၽြင္းခ်က္ၿဖစ္ပါတယ္။ PR, EP, SPass, WP, Student Pass နဲ႔ Long Term Social Visit Pass ကို္င္ေဆာင္ထားသူေတြကိုသာ ငွားရမး္ပိုင္ခြင္႔ရွိပါတယ္။ 
 •  ကဒ္ၿပားရဲ႕ သက္တမ္းက အနည္းဆုံး ၆ လအထိရွိရပါမည္။         ဥပမာ.. ဒီေန႔ စငွားမယ္ဆုိရင္ သူရဲ႕ ကဒ္ၿပားသက္တမ္း ကုန္ဆုံးတဲ႔ေန႕ က ၁၃ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၃ အထိရွိမွ ငွားလုိ႔ရပါမယ္။ 
 •  တရား၀င္ေနထုိင္ခြင္႔ ကဒ္ၿပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူၿဖစ္ေပမယ္႔ Work Permit ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ႔ သူေတြဟာ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားေတြ ၿဖစ္ခဲ႔မယ္ ဆုိရင္ မေလးရွားလူမ်ဳိး ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားေတြကို ငွားပိုင္ခြင္႔ရွိပါတယ္။ 
 • အိမ္ငွားေတြဟာ အိမ္ပိုင္ရွိသူ ၿဖစ္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ကြာရွင္းထားသူ ၿဖစ္ရင္ေတာ႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲကတစ္ေယာက္က အိမ္ငွားေနလုိ႔ရပါတယ္။ အိမ္ပိုင္ရွိသူ ၿဖစ္ေပမယ္႔ အဲဒီအိမ္ကို တစ္အိမ္လုံးငွားခြင္႔ရွိၿပီးသား ဆုိရင္ေတာ႔ တစ္ၿခားအိမ္မွာ အိမ္ငွားခြင္႔ရွိပါတယ္။  
 • ႏုိင္ငံၿခားသား၊ ဧည္႔သည္ေတြကို အိမ္ငွားခြင္႔မရွိပါဘူး ။ Social Visit Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို ဆိုလုိပါတယ္။
၄. အိမ္ငွားခြင္႔ကို မွတ္ပုံတင္ၿခင္း 


 • အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ အိမ္စငွားတဲ႔ရက္ မွ ၇ ရက္အတြင္း HDB မွာ မွတ္ပုံသြားတင္ရပါမည္။ အိမ္ငွားေတြရဲ႕ IC ကဒ္ေတြရဲ႕ မိတၱဴကိုယူေဆာင္သြား ရပါမည္။HDB ကို မသြားဘဲ online တင္ရင္လည္း ရပါတယ္။ ေအာက္မွာအေသးစိတ္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။
 • အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ အိမ္ငွားအေၿပာင္းအလဲရွိရင္ၿဖစ္ေစ၊ အိမ္ငွား ရဲ႕ Work Pass သက္တမ္းတုိးၿပီးရင္ၿဖစ္ေစ အိမ္ငွားရမ္းသူေတြရဲ႕ IC ကဒ္ေတြရဲ႕ မိတၱဴကိုယူေဆာင္သြား  HDB ကုိသြားၿပီးေတာ႔  အေၾကာင္းထပ္ၾကားရပါမယ္။
 • မွတ္ပုံမတင္ထားရင္ေတာ႔ အိပ္ခန္းငွားရမး္ခြင္႔ ဟာ တရားမ၀င္ဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲလုိဆုိရင္ အုိးအိမ္းဖြံၿဖိဳးေရး အက္ဥပေဒအရ အိမ္ပိုင္ရွင္ကို HDB ကတရားစြဲဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေဖာက္ဖ်တ္ရင္ေတာ႔ အိမ္ကို သိမ္းတဲ႔ အထိ ၿပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
၅. အိမ္ငွားခြင္႔ ကာလ
 • အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားဟာ အိပ္ခန္းကို ရက္တို ငွားခြင္႔မရွိပါဘူး ။ အနည္းဆုံး ၆လ ႏွင္႔အထက္မွာ ငွားရပါမယ္။ အမ်ားဆုံးကေတာ႔ ၃ ႏွစ္ပါ။ ၃ ႏွစ္ၿပည္႔သြားရင္ ၿပန္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ရပါမယ္။
၆. စညး္ကမ္းခ်က္မ်ား
 •  အိမ္ရွင္ ႏွင္႔ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင္႔ရရွိသူမ်ားသာ ေနထိုင္ရပါမည္။
 •  အိမ္ခန္းငွားေနပုိင္ခြင္႔ ရွိသူမ်ားကို သာ ငွားရမ္းရပါမည္။
 •  အိမ္ခန္းငွားေနပုိင္ခြင္႔ ရွိသူမ်ားကို သာ ငွားရမ္းရပါမည္။
 •  သတ္မွတ္ထားေသာ လူဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ငွားရမ္းၿခင္းမၿပဳရပါ။
 •  တစ္ဆင္႔ၿပန္လည္ ငွားရမ္းၿခင္း မၿပဳရပါ။
 •  အိမ္ငွားရမ္းသူေတြဟာ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ကခ်မွတ္ထားတဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို လုိက္နာရပါမည္။ အကယ္ရ်္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ၿခင္းရွိပါက အိမ္ရွင္မ်ားအေပၚတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
၇. အြန္လုိင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ၿခင္း

အြန္လုိင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ရန္ ဒီ link ကို သြားၿပီးမွတ္ပံုတင္ရပါမည္။

မွတ္ပုံတင္ရန္ အဆင္႔မ်ား
၁. မိမိ SingPass ၿဖင္႔ Login ၀င္ပါ။
၂. My Flat ကို ႏွိပ္ပါ။


၃.Subletting (ငွားရမ္းမွဳကို ႏွိပ္ပါ။)

၄.အခန္းစတင္ငွားရမ္းၿခင္း rule ကိုဖတ္ၿပီး Continue ကိုႏွိပ္ပါ။

 
၅. Section A မွာ ဘာေၾကာင္႔ငွားမွာ လဲ ၊ ဘယ္ႏွစ္ခန္းငွားမွာလဲ ဆုိတာေရြးၿပီး Continue ကုိႏွိပ္ပါ။
 

၆. Section B မွာ


 • စတင္ငွားမယ္႔ရက္ (Commencement Date of Subletting) : ဒီမွာသတိၿပဳရမွာက ဒီေန႔ Date နဲ႔ Back date ၇ ရက္သာ ကြာလုိ႔ရပါမယ။္ သူတို႕က ငွားၿပီး ၇ ရက္အတြင္း register တင္ရမယ္ လုိ႕ဆိုထားတာကိုး။

 • ငွားရမ္းမည္႔ကာလ (Period of Subletting(Months): ၆ လ ကေန ၃၆ လ အထိေရြးလုိ႔ရပါတယ္။
 • တစ္လငွားရမ္းခ (Rental Per Month) : ၾကဳိက္သေလာက္ အမွန္အတိုင္းေရးလုိ႔ ရပါတယ္။ (အခြန္မလုိက္ဘူးလုိ႔ေတာ႔ ထင္တာဘဲ။ ၾကားေတာ႔မၾကားမိပါ။)
 • အိမ္ငွားကို ဘယ္လုိရွာသလဲ။ ၾကဳိက္ရာတစ္ခုေရြးပါ။
-       ပြဲစားမွ တစ္ဆင္႔ရွာပါသလား၊ (Through housing agent)
-       သတင္းစာ မွာ ေၾကာ္ၿငာထည္႔ရ်္ ရွာပါသလား (By placing an advertisement in the press)
-       အသိမ်ားကေန တစ္ဆင္႔ရွာပါသလား (Through recommendations by relatives,friends , neighbours and etc.)
-       အြန္လိုင္းမွာ ေၾကာ္ၿငာထည္႔ရ်္ရွာပါသလား (By placing an advertisement in the website)
-       တၿခားနည္းလမ္းၿဖင္႔ရွာပါသလား၊ ေဖာ္ၿပေပးရန္။
၇. Section C မွာေတာ႔ အိမ္ငွားရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖည္႔ေပးရင္ရပါၿပီ။
 

ၿပီးရင္ Continue ကိုႏွိပ္ပါ။ အဲဒါဆုိရင္ HDB မွာ မွတ္ပုံတင္ၿခင္း ၿပီးသြားပါၿပီ။

ဒီပို႔စ္ေလးသည္ စင္ကာပူမွ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား သိထားသင္႔ သည္ဟု ယူဆသၿဖင္႔ တင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူမွာ အိမ္ငွားေၾကာ္ၿငာခ်င္ရင္ ေအာက္ပါလင္႔ခ္မ်ားကို သြားေရာက္ေၾကာ္ၿငာႏို္င္ပါသည္။


အိမ္ရွင္ အိမ္ငွား မ်ားအားလုံး ခ်မ္းသာ က်န္းမာ လန္းၿဖာ ၾကပါေစ။
 
 No comments: